Noun or verb?

Is it a noun or a verb?

Instructions

Choose whether the word is a noun ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐧᐃᓐ or a verb ᐃᔨᐦᑑᐧᐃᓐ.

Show Roman

ᐃᔥᑴᔥ

ishkwesh

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᓃᒨ

niimuu

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᐯᑖᐤ

petaau

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᒋᔐᐄᔨᔫ

chisheiiyiyuu

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᑌᐺᐤ

tepweu

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᓂᐹᐤ

nipaau

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᐊᐴ

apuu

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᓈᐯᐤ

naapeu

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᓂᑲᒨ

nikamuu

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᐹᐦᐴ

paahpuu

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᐊᑎᒻ

atim

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᐴᔒ

puushii

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᓈᐯᔥ

naapesh

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᐊᔨᒨ

ayimuu

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᒋᔐᐃᔥᑴᔥ

chisheishkwesh

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᐃᔅᑴᐤ

iskweu

ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin

ᐊᐙᔥ

awaash

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᒦᒋᓲ

miichisuu

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

ᒫᑑ

maatuu

ᐃᔨᐦᑑᐎᓐ iyihtuuwin ᐃᔑᓂᐦᑳᑌᐎᓐ ishinihkaatewin

Activity completed

Play again Choose an activity Next activity

Stats