Word memory matching (syllabics)

Find pairs of matching words by clicking on the tiles

ᒋᒧᐎᓐ ᑭᔥᑭᐎᓐ ᒋᔑᑖᐤ ᒥᔅᐳᓐ
ᒋᔑᑖᐤ ᑎᐦᑳᔮᐤ ᒥᒋᒌᔑᑳᐤ ᓂᒥᔅᒌᔅᑳᐤ
ᐙᔅᑭᒫᐤ ᒥᔅᐳᓐ ᐹᔑᒀᑎᓐ ᒥᔪᒌᔑᑳᐤ
ᒋᒧᐎᓐ ᓂᒥᔅᒌᔅᑳᐤ ᒥᒋᒌᔑᑳᐤ ᑎᐦᑳᔮᐤ
ᐙᔅᑭᒫᐤ ᑭᔥᑭᐎᓐ ᒥᔪᒌᔑᑳᐤ ᐹᔑᒀᑎᓐ

Activity completed

Play again Choose an activity Next activity

Stats